ประวัติบ้านเจริญศิลป์

ประวัติความเป็นมา

        เมื่อ พ.ศ.2472 นายลอย คำภูแสน (ปู่ลอย) เดิมเป็นคนบ้านงิ้ว ตำบลปลาโหล
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ย้ายมาตั้งหมู่บ้านบริเวณใกล้ ๆ หนองทุ่งมน ชื่อ “บ้านหัวทุ่ง” (เจริญศิลป์) เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นหนองน้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก ต่อมานายอุ่น โพธิ์คำ พร้อมครอบครัว (ต้นตระกูล”โพธิ์คำ”) ได้ย้ายมาจากบ้านตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร นายสร้อย วงศ์ประทุม พร้อมครอบครัวได้ย้ายมาอีกเรื่อย ๆ ดังนั้นหมู่บ้านจึงได้ขยายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายลอย คำภูแสน มีลูกที่เป็นนักพัฒนาอยู่ 2 คน คือ นายสนั่น กับนายจรัส โดยนายสนั่นได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ 3 ปี ก็ลาออก และนายจรัส ก็ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นกำนันในเวลาต่อมา ( พ.ศ.2495 – 2515 ) ( เดิมขึ้นกับตำบลทุ่งแก ) นายจรัสพร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทำผังของบ้านเจริญศิลป์จนมีผังที่ดี เป็นระเบียบสวยงาม อย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้
เมื่อชุมชนเติบโตขึ้น ก็มีปัญหาเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ในหน้าแล้งเนื่องจากหนองทุ่งมนแห้งขอด นายจรัสจึงได้ระดมกำลังชาวบ้านขุดทำคันดินกั้นน้ำเชื่อมต่อกับบ้านหัวทุ่ง (เจริญศิลป์) กับบ้านทุ่งมน และใช้เป็นเส้นทางติดต่อกันได้น้ำที่เคยอดอยากในหน้าแล้งก็พอทุเลาเบาบางลง จากนั้นได้มีการเสริมแต่งคันดินหลายครั้ง จนในปี พ.ศ.2520กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้อนุมัติเงินทำคันดินรอบหนองทุ่งมนระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตรแต่ยังไม่สามารถกักเก็บน้ำได้มากนักเนื่องจากหนองน้ำตื้นเขินมาก จนกระทั่งได้มีโครงการพระราชดำริในการ
ขุดลอกหนองให้ลึกพร้อมเสริมคันกั้นน้ำโดยรอบ โดยดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2534 งบประมาณ 55,000,000 บาท จนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค การเกษตร ตลอดจนการท่องเที่ยวอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
       เมื่อ พ.ศ.2497 ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างโรงเรียน โดยทางราชการให้ทุนสมทบ 41,000 บาท “โรงเรียนทุ่งมน (ทุ่งมนสมานมิตร) ” ต่อมาพระอาจารย์คำมี (ท่านพระครูศรีภูมานุรักษ์) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศิริราษฎร์  ในขณะนั้น เห็นว่าชื่อบ้านหัวทุ่ง ไม่เหมาะสมกับคนในหมู่บ้าน ซึ่งมีการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ จึงเปลี่ยน ชื่อใหม่ว่า “บ้านเจริญศิลป์” ส่วนชื่อโรงเรียนได้รับการเปลี่ยนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2510 ว่า “โรงเรียนเจริญศิลป์วิทยา”
       ในปี พ.ศ.2520 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น โดยนางจันทร์เพ็ญ โพธิ์คำ ได้มอบที่ดินให้เป็นที่ก่อสร้างและได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา (โพธิ์คำอนุสรณ์)

ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2531 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอเจริญศิลป์ ขึ้น มีนายประยุทธ รัชตะวรรณ เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอคนแรก และได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งเป็นอำเภอเจริญศิลป์ เมื่อปี พ.ศ.2537 โดยมี นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ เป็นนายอำเภอคนแรก  และ นายวีระวัฒน์ วิกสิต เป็นนายอำเภอคนปัจจุบัน (ตั้งแต่ 6 ตุลาคม 2546)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: