คณะผู้จัดทำ

คณะผู้จัดทำ

  1.   นางสาว   จันทรพิมพ์   สวนอินทร์  ม.4/1  เลขที่ 32

           2.   นางสาว  จริยา   นาพะพล   ม.4/1   เลขที่  13

           3.   นางสาว  สุพัตรา   แก่นท้าว   ม.4/1   เลขที่  25

           4.   นาย   ทินกร   แก่นท้าว   ม.4/1  เลขที่  4

           5.   นาย  วรวัฒน์   อินธิจักร  ม.4/1  เลขที่

Advertisements

สถานที่สำคัญ

  1.ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์หัวหน้าส่วนราชการ  

นายวัฒนชัย สุวัณณะศรี นายอำเภอเจริญศิลป์
ที่ตั้ง   317 หมู่ 2 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
หมายเลขโทรศัพท์   0-4270-9197

2.โรงพยาบาลเจริญศิลป์ที่ตั้ง  374 หมู่ที่ 2 บ้านเจริญศิลป์ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
หมายเลขโทรศัพท์   0-4270-9148 – 50
ประเภท  รักษาโรคทั่วไป ขนาด 30 เตียง

3.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์สาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ นายสุพจน์ ไชยรบ ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านเจริญศิลป์ ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ประเภท รักษาโรคทั่วไป

 

4.สำนักงานเกษตรอำเภอเจริญศิลป์

กษตรอำเภอ เจริญศิลป์ นายวีระ ฤทธิมนตรี
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4270-9185
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ กำกับดูแลงานส่งเสริมด้านการเกษตร

 5.  เทศบาลตำบลเจริญศิลป์

 นายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์   นายสมาน  ศิลาแดง
ที่ตั้ง     444 หมู่ที่ 2 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
หมายเลขโทรศัพท์    0-4270-9147
เขตรับผิดชอบ   4 หมู่บ้าน คือ บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 1,2 ต.เจริญศิลป์ , บ้านดงน้อย
                        หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งแก , บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งแก
ประวัติ  เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
เจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 600 กิโลเมตร
ห่างจากจังหวัดสกลนคร 110 กิโลเมตร

 6. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเจริญศิลป์

หัวหน้าหน่วยราชการ   นายสมบูรณ์ มีระหงส์
ที่ตั้ง   ม.2 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
โทร.   0-4270-9211

 

 7. วัดศิริราษฎร์วัฒนา

 

 8. วัดใหม่เจริญศิลป์

 

9. วัดภูหินกอง

 

10. โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์

ที่ตั้ง โรงเรียนบ้านอนุบาลเจริญศิลป์  ตั้งอยู่ที่  บ้านเจริญศิลป์  หมู่ที่ 2  ต.เจริญศิลป์   อ.เจริญศิลป์      จ. สกลนคร   รหัสไปรษณีย์ 47290   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต 3  หมายเลขโทรศัพท์  0-4270-9177  หมายเลขโทรสาร  0-4270-9177

11. โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

 

 

อาณาเขตติดต่อ

อาณาเขตติดต่อ
– ทิศเหนือ ติดกับบ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์
– ทิศตะวันออก ติดกับบ้านทุ่งคำ ตำบลเจริญศิลป์
– ทิศใต้ ติดกับบ้านหนองจาน ตำบลทุ่งแก
– ทิศตะวันตก ติดกับบ้านหนองแสง ตำบลเจริญศิลป์

ประวัติบ้านเจริญศิลป์

ประวัติความเป็นมา

        เมื่อ พ.ศ.2472 นายลอย คำภูแสน (ปู่ลอย) เดิมเป็นคนบ้านงิ้ว ตำบลปลาโหล
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ย้ายมาตั้งหมู่บ้านบริเวณใกล้ ๆ หนองทุ่งมน ชื่อ “บ้านหัวทุ่ง” (เจริญศิลป์) เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นหนองน้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก ต่อมานายอุ่น โพธิ์คำ พร้อมครอบครัว (ต้นตระกูล”โพธิ์คำ”) ได้ย้ายมาจากบ้านตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร นายสร้อย วงศ์ประทุม พร้อมครอบครัวได้ย้ายมาอีกเรื่อย ๆ ดังนั้นหมู่บ้านจึงได้ขยายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายลอย คำภูแสน มีลูกที่เป็นนักพัฒนาอยู่ 2 คน คือ นายสนั่น กับนายจรัส โดยนายสนั่นได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ 3 ปี ก็ลาออก และนายจรัส ก็ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นกำนันในเวลาต่อมา ( พ.ศ.2495 – 2515 ) ( เดิมขึ้นกับตำบลทุ่งแก ) นายจรัสพร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทำผังของบ้านเจริญศิลป์จนมีผังที่ดี เป็นระเบียบสวยงาม อย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้
เมื่อชุมชนเติบโตขึ้น ก็มีปัญหาเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ในหน้าแล้งเนื่องจากหนองทุ่งมนแห้งขอด นายจรัสจึงได้ระดมกำลังชาวบ้านขุดทำคันดินกั้นน้ำเชื่อมต่อกับบ้านหัวทุ่ง (เจริญศิลป์) กับบ้านทุ่งมน และใช้เป็นเส้นทางติดต่อกันได้น้ำที่เคยอดอยากในหน้าแล้งก็พอทุเลาเบาบางลง จากนั้นได้มีการเสริมแต่งคันดินหลายครั้ง จนในปี พ.ศ.2520กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้อนุมัติเงินทำคันดินรอบหนองทุ่งมนระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตรแต่ยังไม่สามารถกักเก็บน้ำได้มากนักเนื่องจากหนองน้ำตื้นเขินมาก จนกระทั่งได้มีโครงการพระราชดำริในการ
ขุดลอกหนองให้ลึกพร้อมเสริมคันกั้นน้ำโดยรอบ โดยดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2534 งบประมาณ 55,000,000 บาท จนมีน้ำเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค การเกษตร ตลอดจนการท่องเที่ยวอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
       เมื่อ พ.ศ.2497 ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างโรงเรียน โดยทางราชการให้ทุนสมทบ 41,000 บาท “โรงเรียนทุ่งมน (ทุ่งมนสมานมิตร) ” ต่อมาพระอาจารย์คำมี (ท่านพระครูศรีภูมานุรักษ์) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศิริราษฎร์  ในขณะนั้น เห็นว่าชื่อบ้านหัวทุ่ง ไม่เหมาะสมกับคนในหมู่บ้าน ซึ่งมีการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ จึงเปลี่ยน ชื่อใหม่ว่า “บ้านเจริญศิลป์” ส่วนชื่อโรงเรียนได้รับการเปลี่ยนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2510 ว่า “โรงเรียนเจริญศิลป์วิทยา”
       ในปี พ.ศ.2520 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น โดยนางจันทร์เพ็ญ โพธิ์คำ ได้มอบที่ดินให้เป็นที่ก่อสร้างและได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา (โพธิ์คำอนุสรณ์)

ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2531 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอเจริญศิลป์ ขึ้น มีนายประยุทธ รัชตะวรรณ เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอคนแรก และได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งเป็นอำเภอเจริญศิลป์ เมื่อปี พ.ศ.2537 โดยมี นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ เป็นนายอำเภอคนแรก  และ นายวีระวัฒน์ วิกสิต เป็นนายอำเภอคนปัจจุบัน (ตั้งแต่ 6 ตุลาคม 2546)

การใช้สมุนไพรเป็นเครื่องสำอาง

งา (Sesamum indicum Linn. S. orientle. L)
เป็นพืชล้มลุก ให้เมล็ดเป็นจำนวนมาก เมล็ดงามีทั้งสีดำ และสีขาว ในเมล็ดงามีน้ำมันอยู่ ประมาณ 45-54% น้ำมันงามีกลิ่นหอมน่ารับประทาน วิธีใช้ โดยการนำเอาเมล็ดงาสด มาบีบน้ำมันงาออก โดยไม่ผ่านความร้อน ใช้ทาผิวหนัง เพื่อบำรุงผิวพรรณ ให้ผุดผ่อง ช่วนประทินผิวให้นุ่มนวล ไม่หยาบกร้าน

สมุนไพรใช้ปรุงเป็นยาฆ่าแมลง

สมุนไพรไล่แมลง เป็นพืชที่มีส่วนต่าง ๆ เช่น ใบ ราก เปลือก ดอก ผล ที่มีสารออกฤทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช จะมีผลกระทบต่อระบบประสาท และระบบหายใจ ทำให้แมลงตายทันที จะมีผลต่อระบบอื่น ๆ โดยการไปยับยั้งการกินอาหาร การลอกคราบ การเจริญเติบโตของแมลง

สมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจ

สมุนไพรที่เป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นอาหารและนำมาใช้ปรุงเป็นยารักษาโรคในหัวข้อนี้ ขอยกรายชื่อมาให้ทราบพอสังเขป ดังนี้
กระเจี๊ยบแดง???????? จันทนา??? ??? บอระเพ็ด
กระชาย?????????????? ไพล???????????? สะค้าน
เจตมูลเพลิงแดง??? พญายอ???????? พริกไทย
ดีปลี?????????????????? ขิง??????????????? พลูคาว
ช้าพลู???????????????? กระวาน????????? กฤษณา

Previous Older Entries